The relationship between labour share and unemployment: the role of wage-setting institutions

Työpaperit 269 Pekka Sauramo

Raportissa tarkastellaan funktionaalisen tulonjaon ja työttömyyden välistä riippuvuutta keskeisissä OECD-maissa. Erityishuomion saa kysymys, onko riippuvuus muuttunut tavalla, joka voidaan tulkita ammattiyhdistysliikkeen neuvotteluvoiman laskuksi. Tämän lisäksi tarkastellaan, ovatko palkkaneuvotteluinstituutiot, erityisesti palkkaneuvottelujen koordinaation laajuus, vaikuttaneet riippuvuuden luonteeseen. Ekonometrinen analyysi perustuu teoriakehikkoon, jossa palkkakäyrä on keskeinen analyysiväline. Tutkimuksessa hyödynnetään 20 OECD-maata käsittävää paneeliaineistoa ja ekonometrista välineistöä, joka sopii epästationaaristen paneelien analysoimiseen. Tulosten mukaan useimmissa OECD-maissa havaittua palkkojen osuuden laskua ei voida selittää työttömyyden nousulla. On erittäin todennäköistä, että lasku on ainakin osittain seurausta heikentyneestä ay-liikkeen neuvotteluvoimasta. Annetulla työttömyysasteen tasolla palkkojen osuus on nykyään alhaisempi kuin aiemmin.

Julkaistu: 1.11.2011
JEL: E24, E25, J52
ISBN: 978-952-209-095-9
ISSN: 1795-1801