The Impact of Dividend Taxation on Dividends and Investment: New Evidence Based on a Natural experiment

Työpaperit 251 Seppo Kari, Hanna Karikallio, Jukka Pirttilä

Empiiriset, usein pörssiyhtiöaineistoilla tehdyt tutkimukset eivät ole toistaiseksi antaneet selkeää kuvaa siitä, miten osinkoverotus vaikuttaa yritysten voitonjakoon ja investointeihin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yritysten reaktioita Suomessa vuonna 2005 toteutettuun osinkoverouudistukseen laajalla verorekistereihin perustuvalla paneeliaineistolla, joka koostuu pääosin listaamattomista yhtiöistä. Uudistuksessa muutokset kohdentuivat eri tavoin eri yrityksiin ja siksi se tarjoaa hyvän lähtökohdan yritysten käyttäytymisreaktioiden mittaamiseen. Estimointitulosten mukaan yritysten osingot alenivat hieman enemmän niissä listaamattomissa osakeyhtiöissä joiden osinkoverotus kiristyi. Kyseessä saattaa olla lyhyen aikavälin ajoitusvaikutus. Investoinnit eivät muuttuneet. Tulokset sopivat paremmin yhteen osinkoverotuksen uuden näkemyksen kuin vanhan näkemyksen kanssa.

Julkaistu: 1.8.2009
JEL: H25, H32
ISBN: 978-952-209-069-0
ISSN: 1795-1801