Suomen tulisi panostaa kouluja koskevaan datainfrastruktuuriin

Lausunnot Hannu Karhunen

Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle aiheesta perusopetuksen oppimistulokset, mahdollisuuksien tasa-arvo ja rahoitus (O 20/2024 vp)

Taloustieteellisen tutkimuskirjallisuuden valossa koulutusresursseilla on väliä. Aikaisemmat empiiriset tutkimukset, jotka eivät löytäneet yhteyttä resurssien ja oppimistuloksien välille, perustuivat heikkoihin tutkimusasetelmiin. Uudemmat empiiriset tutkimukset osoittavat, että etenkin heikoimmassa asemassa olevat oppijat hyötyvät koulutusresurssien lisääntymisestä.

Suomessa on hyvin vähän uskottavaa empiiristä tutkimusta perusopetuksesta ja sen rahoituksesta, sekä muista oppimistuloksiin mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Käytännössä peruskoulukseen liittyvän tutkimuksen tekeminen on tehty Suomessa vaikeaksi, sillä se vaatii koulu- ja luokkakohtaisten tietojen keräämistä käsin kansallisen rekisteritiedon puuttumisen takia. Tämä tiedon rajoite on seurausta tietoisesta politiikasta.

Eduskunnan tulisi rahoittaa sellaisia määrällisiä ja laadullisia tutkimuksia, jotka mahdollistavat kausaalipäättelyn eri toimenpiteiden ja oppimistulosten välillä. Suomessa on jo nyt paljon trendejä kuvaavia tutkimuksia ja katsauksia. Nämä tutkimukset eivät osoita, mitkä toimenpiteet ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita. Sen sijaan järjestelmälliset ja hyvin suunnitellut satunnaiskokeilut voivat tuottaa uskottavaa tietoa toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta.

Satunnaiskokeilujen rinnalle Suomeen tarvitaan kipeästi kattava kansallinen suunnitelma koulutustietojen datainfrastruktuurista. Suomessa on olemassa erinomaisia aineistoja työllisistä aikuisista henkilöistä, mutta etenkin perusasteen ja toisen asteen koulutusta koskevat tiedot koulujen resursseista ja henkilökunnasta ovat Suomessa puutteellisia ja hajallaan kunnissa. Koulutusjärjestelmää on vaikea kehittää tietoon perustuen, mikäli relevanttia tietoa ei kerätä ja tilastoida tarvittavalla tarkkuudella.

Varsinainen lausunto liitteenä.

Muut lausunnot