Sote-henkilöstön tarpeen ja tarjonnan ennakointiin uusi menetelmä

Mediatiedote

Sote-ammateissa toimivan työvoiman tarpeen ja työvoiman tarjonnan ennakoinnin nykytilannetta ja kehittämistarpeita on selvitetty valtioneuvostolle laaditussa tutkimuksessa, jossa sote-ammattilaisten tarpeen ennakointi kytkettiin ensimmäistä kertaa palvelutarpeen kehitykseen. Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten ennakointia tehdään eräissä muissa maissa.

Keväällä 2023 alkaneen sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstötarpeen ennakointia koskeva tutkimus julkistettiin 3. toukokuuta. Tutkimusryhmä koostui THL:n ja Laboren tutkijoista.

Muutostarpeita arvioitiin eri tietoja yhdistämällä

Merkittävän tutkimuksesta tekee se, että sote-henkilöstöä koskeva tieto yhdistettiin nyt palvelutarpeen muutoksia koskevaan tietoon. Näiden tietojen yhdistäminen on erittäin tärkeää, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tarvetta ja tarjontaa voidaan ennakoida paremmin.

Tutkimuksen laskelmat toteutettiin täydentämällä palvelutarpeen kehitystä arvioivan, THL:n hoitoilmoitusrekisteriaineistoon perustuvan SOME-mallin ja työmarkkinoita ja kansantaloutta kuvaavan FINAGE-mallin tietokantoja työssäkäyntiä kuvaaviin tilastoihin. 

Koulutuksen vaikutusta sote-ammattien työvoiman tarjontaan tarkasteltiin käyttämällä uraprofiileja, jotka kuvaavat sote-koulutuksen saaneiden siirtymiä eri ammatteihin, työttömäksi ja työvoiman ulkopuolelle. Yhdistämällä uraprofiilit arvioihin nykyisen työvoiman sekä tulevien tutkintojen ja maahanmuuton määristä saadaan ennuste tarjonnan kehityksestä.

“Hankkeessa kehitettiin rekisteriaineistoihin perustuvia lähestymistapoja, jotka voivat edesauttaa sote-alan työvoiman tarpeen ja tarjonnan kehityksen uskottavaa ennakointia jatkossa”, toteaa Laboren tutkimusjohtaja Tuomo Suhonen.

Työvoiman tarpeen ja tarjonnan arviot yhdistämällä voidaan periaatteessa arvioida sote-ammattiryhmien koulutuksen muutostarvetta tulevaisuudessa. Tutkimuksessa esitellään kehitettyjen menetelmien soveltamista laatimalla esimerkinomaisia projektiolaskelmia sote-henkilöstön tarpeen ja tarjonnan kehityksestä vuoteen 2040 mennessä.  

Laskelmissa on käytetty vuosien 2019 ja 2020 tietoja. Ne ovat viimeisimmät vuodet, joista kaikki malliin tarvittava tilastotieto on saatavilla. Kolme viime vuotta ovat olleet poikkeuksellisia muun muassa pandemian ja hyvinvointialueiden aloittamisen vuoksi. Tiedonsaanti on kuitenkin sote-uudistuksen myötä paranemassa. 

Tutkijaryhmä:  Juha Honkatukia, Tuomo Suhonen, Taru Haula, Tuukka Holster, Merja Korajoki, Marja-Lisa Laukkonen, Anna Idström, Hannu Karhunen, Milla Nyyssölä, Juuso Villanen. 

Linkki tutkimukseen.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi