Raportti: Malli eri perhevapaamallien vaikutusten etukäteisarviointiin

Mediatiedote
Julkaisuvapaa HETI

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat ovat kehittäneet mallin perhevapaiden laskemiseen. Malli mahdollistaa aiempaa laadukkaamman arvioinnin eri perhevapaamallien vaikutuksista perhevapaiden käyttöön. Mallin avulla vaikutusarvioita laativat virkamiehet pystyvät arvioimaan, miten eri ikäisten lasten vanhemmat käyttävät perhevapaita, ja siten laskemaan ehdotusten vaikutuksia työllisyyteen ja julkiseen talouteen.

Malli pohjautuu taloustieteessä vakiintuneisiin mallinnustapoihin ja empiirisiin tutkimuksiin vapaiden vaikuttavuudesta sekä käytöstä. 15. huhtikuuta julkaistussa raportista ilmenee esimerkiksi, että isyysvapaiden pidennys kahdella kuukaudella johtaisi maltilliseen isien vapaiden käytön lisääntymiseen, kun taas kotihoidon tuen poisto johtaisi paljon suurempaan äitien perhevapaiden käytön vähenemiseen.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa malli, jolla politiikkaa valmistelevat tahot voivat itse laskea eri vaihtoehtojen vaikutuksia perhevapaiden käyttöön, sekä arvioida erilaisten politiikkavaihtoehtojen vaikutuksia. Mallin avulla voidaan helposti arvioida miten eri perhevapaisiin liittyvät piirteet, kuten vapaiden kesto tai niiden taso, vaikuttavat perhevapaiden käyttöön. Aiemmin valmistelukäytössä on ollut lähinnä staattisia malleja, jotka eivät ota huomioon käyttäytymisvaikutuksia.

Luodun mallin myötä politiikan valmistelu on helpompaa ja sen perusteena olevien arvioiden laatu ja käytettävyys paranevat. Malli tukee aiemmin kehitettyä ja Tilastokeskuksen piirissä toimivaa SISU-mikrosimulointimallia siten, että SISU-mallin laskelmia voidaan syöttää uuteen laskentamalliin.

Mallin kehittäminen on vaatinut matemaattisen mallintamisen osaamista yhdistettynä ymmärrykseen aiemmissa tutkimuksissa havaituista perhevapaiden aiheuttamista vaikutuksista perhevapaiden käyttöön. Malli on toteutettu siten, että sen oletukset vastaavat mahdollisimman hyvin kotimaisista rekisteriaineistoista saatavia tietoja perhevapaiden käytöstä.

Mallilla voidaan tuottaa perusura, joka vastaa nykytilanteen mukaista perhevapaiden käyttöä. Lisäksi voidaan tuottaa skenaarioita, jotka kuvaavat miten perhevapaiden käyttö muuttuisi perhevapaiden sääntöjen muuttuessa. Malliin voi syöttää erilaisia muutoksia nykyisiin perhevapaisiin, kuten muutoksia niiden kestossa tai tasossa.

Hankkeen toteuttivat nuorempi tutkija Lauro Carnicelli, tutkimuskoordinaattori Ohto Kanninen, vanhempi tutkija Hannu Karhunen ja tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen Palkansaajien tutkimuslaitoksesta sekä erikoistutkija Terhi Ravaska Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen
puh. 040 940 2336

Julkaisu

Tuomas Kosonen:
Perhevapaamallit

Julkaisun tiedot

Lauro Carnicelli, Ohto Kanninen, Hannu Karhunen, Tuomas Kosonen and Terhi Ravaska: Modeling Family Leave Policies. Publications of the Government ́s analysis, assessment and research activities. 20/2020
ISSN 2342-6799
ISBN PDF 978-952-287-933-2