PT:n tutkija Julia Niemeläinen puolustaa väitöskirjaansa

Mediatiedote
Julkaisuvapaa HETI

KTM Julia Niemeläinen väittelee 7.2.2020 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta “Determinants of external imbalances between large economies”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Economicum, luentosali, Arkadiankatu 7. Vastaväittäjänä on professori Ippei Fujiwara, Keion yliopisto, ja kustoksena on professori Antti Ripatti.

Julia Niemeläisen väitöskirja koostuu kolmesta itsenäisestä artikkelista, joissa hän tutkii talouden ulkoisen tasapainon ja kansainvälisen reaalikoron määräytymistä. Niemeläinen tarkastelee väitöskirjassaan erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä vaihtotasetta, joka on ollut pitkään alijäämäinen, sekä kansainvälistä reaalikorkoa, joka on laskenut niin ikään usean vuosikymmenen ajan. Valtavirtaa edustavan neoklassisen talousteorian mukaisesti pääomien tulisi suuntautua maihin, joissa tuottavuus ja talous kasvavat nopeasti. Kiinan ja Yhdysvaltojen kohdalla on kuitenkin ollut havaittavissa päinvastainen trendi: pääomavirrat ovat suuntautuneet nopeasti kasvavasta Kiinasta ulospäin, ja vaihtotase, joka kuvaa ulkomaisen nettovarallisuuden muutosta, on ollut positiivinen.

Niemeläinen analysoi väitöskirjassaan tekijöitä, joiden avulla vaihtotasekehitystä ja samanaikaista reaalikoron laskua voidaan selittää. Vaihtotase muodostuu kotimaisen säästämisen ja investointien erotuksena, ja hän tutkii väitöskirjassaan erityisesti väestön ikääntymisen, eläkejärjestelmän sekä julkisen talouspolitiikan vaikutuksia kokonaissäästämiseen ja sitä kautta vaihtotaseeseen. Analyysi on toteutettu dynaamisilla yleisen tasapainon malleilla (nk. DSGE-malleilla), joiden tasapaino on johdettavissa yksittäisten talouden toimijoiden käyttäytymisestä. Malleihin sisällytetyn elinkaarirakenteen vuoksi niillä voidaan tutkia edellä mainittujen tekijöiden vaikutusta yksittäisten kotitalouksien säästämiskäyttäytymiseen elinkaaren eri vaiheissa. Samalla voidaan tutkia näiden tekijöiden vaikutusta eri ikäisistä toimijoista koostuvien kansantalouksien kokonaissäästämisasteisiin.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Publications of the Helsinki Center of Economic Research. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Julia Niemeläinen työskentelee vanhempana tutkijana Palkansaajien tutkimuslaitoksella.