Pienten yritysten irtisanomiskynnyksen madaltamista on vaikea perustella positiivisilla työllisyysvaikutuksilla

Lausunnot Merja Kauhanen

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 227/2018 vp)

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslain henkilöön perustuvia irtisanomisperusteita koskevaa säännöstä. Ehdotuksen mukaan irtisanomisperusteelta vaadittavaa asiallista ja painavaa syytä koskevassa kokonaisarvioinnissa otettaisiin huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan. Hallituksen esityksen mukaan muutoksen tavoitteena on madaltaa pienten työnantajien työllistämiskynnystä.

Työttömyysturvalakia muutettaisiin siten, että työsuhteen päättymisen perusteella asetettavaa korvauksetonta määräaikaa lyhennettäisiin nykyisestä 90 päivästä 60 päivään tilanteissa, joissa työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä.Tässä lausunnossa keskitytään hallituksen esityksen työsopimuslakia koskevaan muutokseen.Lausunnon antaja on pyydettynä asiantuntijana tehnyt lakiesityksen valmistelua varten asiantuntijaselvityksen (Kauhanen 2018) irtisanomissuojan työllisyysvaikutuksista ml. rekrytoinnit sekä vaikutuksista yritysten käyttäytymiseen.Tässä lausunnossa viitataan tähän asiantuntijaselvitykseen useissa kohdissa.