Osinkotulot vuoden 2005 verouudistuksen jälkeen ja vaihtoehtoisia veromalleja

Muut julkaisut Raportit 15 Tuomas Matikka

Tässä raportissa tarkastellaan vuoden 2005 yritys- ja osinkoverouudistusta ja sen vaikutusta osinkotuloihin, sekä pohditaan Suomen nykyisen tuloverotuksen ongelmakohtia ja verojärjestelmän uudistamista.

Raportissa tutkitaan osinkotuloissa ja osinkotulojen jakautumassa tapahtuneita muutoksia vuosien 2004 ja 2005 välillä. Osinkotuloja vertaillaan kaikkien osingonsaajien kesken sekä eri sosioekonomisissa ryhmissä. Osinkotuloja tarkastellaan yrittäjien, osakeyhtiön osakkaiden ja ylempien toimihenkilöiden ryhmissä sekä niiden henkilöiden osalta, jotka eivät kuuluneet mihinkään edellä mainituista ryhmistä. Lisäksi osinkotulojen muutosta tarkastellaan suurituloisimman yhden prosentin keskuudessa. Suurituloisten osalta tutkitaan myös verouudistuksen vaikutusta tulojen koostumukseen.

Raportin toisessa osioissa tarkastellaan Suomen nykyisen osinko- ja pääomaverojärjestemän ongelmakohtia, ja tutkitaan eri vaihtoehtoja tuloverotuksen uudistamiseksi. Nykyjärjestelmän uudistatamista tutkitaan JUTTA-mikrosimulointimallien avulla. JUTTA-malli perustuu vero- ja sosiaaliturvalainsäädännön yksityiskohtaiseen mallintamiseen, ja sen avulla voidaan tarkastella veronmuutosten vaikutuksia muun muuassa keskimääräisiin veroasteisiin ja kerättyyn kokonaisveromäärään. Vaihtoehtoisissa veromalleissa keskitytään sellaisiin uudistuksiin, jotka kaventavat nykyistä suhteellisen pääomatuloveroasteen ja ylimmän ansiotuloveroasteen välistä suurta eroa.

Osinkotuloissa ei tapahtunut monissa yhteyksissä ennakoitua merkittävää laskua kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä verouudistuksen voimaan astumisen jälkeen. Erityisesti yrittäjien, ylimpien toimihenkilöiden ja suurituloisimman yhden prosentin osinkotulojen muutokset olivat pieniä. Toisaalta osakkaiden ja ryhmän muut osinkotulot laskivat.

Nykyinen osinko- ja pääomatulojen verotus sisältää monia puutteita, ja verojärjestemän uudistamiselle on lähitulevaisuudessa tarvetta. Pääoma- ja ansiotuloveroasteiden eroa kaventamalla voidaan vähentää veroerosta aiheutuvaa tulojen muuntamisen kannustavuutta. Tässä raportissa esitellään verotuloneutraaleja tuloveromalleja, joissa ylintä ansiotuloveroastetta lasketaan ja pääomatulon veroastetta korotetaan. Lisäksi esitellään progressiivisen pääomatuloveron vaikutuksia eri tulokymmenysten keskimääräisiin veroasteisiin.

Julkaistu: 22.10.2008
ISBN: 978-952-209-061-4
ISSN: 1795-2832
Hinta: 13,50 €
Tiedote