Opioidien käyttö Suomessa yleisempää alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä

Mediatiedote

Tuoreesta tutkimuksesta selviää, että Suomessa opioidien käyttäjien osuus (15–64-v.) on kasvanut vuosina 1995–2016. Opioidien käyttö on Suomessa yleisempää alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä kuten Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Terveysviranomaisten tulisi kiinnittää tilanteeseen aikaisempaa enemmän huomiota.

Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin alue- ja yksilötason tekijöitä, jotka selittävät opioidien käyttöä Suomessa vuosien 1995 ja 2016 välisenä aikana. Uudessa tutkimuksessa tarkasteltiin eri taustatekijöiden yhteyttä opioidien käytön todennäköisyyteen.

Opioidien käyttäjien osuus (15–64-v.) on kasvanut vuosien 1995 ja 2016 välillä Suomessa keskimäärin alle yhdestä noin seitsemään prosenttiin. Kasvu selittyy kodeiini-pohjaisten opioidien siirtymisellä sairausvakuutuksen piiriin.

Opioidien käytön havaitaan olevan Suomessa yleisempää alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä kuten Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Opioidien käyttöön liittyy merkittäviä ongelmia etenkin Yhdysvalloissa. Lisäksi aikaisempi tutkimus on osoittanut, että opioidien käytössä on eroja eri sosioekonomisten ryhmien välillä.

“Terveysviranomaisten tulisi kiinnittää aiempaa tarkempaa huomiota opioidien käytön keskittymiseen matalimpiin sosioekonomisiin ryhmiin.”, tiivistää professori ja erikoistutkija Petri Böckerman tutkimuksen johtopäätökset.

Tutkimuksessa käytettiin Tilastokeskuksen kokonaisaineistoa 15–64-vuotiaasta väestöstä sekä tietoa opioideihin liittyvistä Kelan lääkekorvauksista vuosien 1995–2016 väliltä. Tutkimusta on rahoittanut Suomen akatemia, OP ryhmä ja Yrjö Jahnssonin säätiö.

Julkaisu

Böckerman, Petri, Haapanen, Mika, Hakulinen, Christian, Karhunen, Hannu and Maczulskij: Determinants of prescription opioid use: population-based evidence from Finland, Addiction, 8.4.2020.

Tutkijat

  • Petri Böckerman (Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, PT ja IZA Institute of Labor Economics)
  • Mika Haapanen (Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu)
  • Christian Hakulinen (Helsingin yliopisto, THL)
  • Hannu Karhunen (PT)
  • Terhi Maczulskij (ETLA)

Lisätietoja:

Petri Böckerman, erikoistutkija
puh. 040 091 3189

Hannu Karhunen, vanhempi tutkija
puh. (09) 2535 7308