Non-Welfarist Optimal Taxation and Behavioral Public Economics

Työpapereita 204 Ravi Kanburi, Jukka Pirttilä, Matti Tuomala

Psykologian taloustiede (tai behavioraalinen taloustiede) on osoittanut, että ihmiset toimivat hyvin usein omaa etuansa vastaan. Tällaisissa tapauksissa julkisen vallan olisi kannattavaa säädellä käyttäytymistä siten, että se olisi lähempänä sitä mikä on ihmiselle todella hyväksi. Tällaisen korjaavan politiikan analyysiä voidaan kutsua behavioraaliseksi julkisen talouden tutkimukseksi. Tällöin julkisen vallan käyttämä sosiaalinen hyötyfunktio on erilainen kuin ihmisten itsensä käyttämä tavoitefunktio. Tämä tilanne ei kuitenkaan ole uusi julkisen talouden tutkimuksessa, vaan on olemassa pitkä perinne ns. ei-welfaristisesta hyvinvointitutkimuksesta, erityisesti optimaalisen verotuksen analyysistä, kun käyttäytymisen tulokset arvioidaan eri hyötyfunktion näkökulmasta kuin sen, mikä aikaansai kyseessä olevan käytöksen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on luoda yleinen katsaus ei-welfaristisen optimaalisen verotuksen tutkimukseen ja lisäksi osoittaa, kuinka behavioraalinen julkisen talouden tutkimus on luonteva erikoistapaus yleisen ei-welfaristisen kehikon sisällä.

Julkaistu: 1.9.2004
ISBN: 952-5071-99-5
ISSN: 1795-1801