Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle aiheesta Suomen Senioriliikkeen r.y. kansalaisaloitteesta KAA-4/2016

Lausunnot Ilpo Suoniemi

Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle aiheesta Suomen Senioriliikkeen r.y. kansalaisaloitteesta KAA-4/2016 (OM 174/52/2015): Esitys lainsäädäntötoimiin ryhtymiseksi työeläkeindeksin palauttamisesta palkkatasoindeksiksi

Ehdotettu lakimuutos

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Työntekijäin eläkelakia 395/2006, 98 §, eläkkeiden indeksitarkistus seuraavasti: ”Maksussa oleva eläke tarkistetaan vuosittain tammikuun alusta lukien indeksillä (työeläkeindeksi), jota laskettaessa palkkatason muutoksen painokerroin on 1,0.”

Pääkohdat lausunnon kannalta

Ehdotusta perustellaan sillä, että (i) se varmistaa työuran aikaiseen tulotasoon suhteutetun eläkkeen ostovoiman säilymisen, sillä nykyinentyöeläkeindeksi (jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin0,8) ei kykene ylläpitämään työeläkkeen ostovoimaa elintason (palkkatason) noustessa.(ii)se ehkäisee köyhyyskierrettä; eläkeläinen köyhtyy vanhetessaan ja kaikkein huonoimmassa asemassaovat yli 85 vuotiaat yksinasuvat naiset. Tilanne on poikkeuksellinen, jos vertailuryhmänä on Länsi-Eurooppa.(iii)itsetunnon säilymisellä: ostovoiman iän myötä hiipuessa ikäihmiset joutuvat turvautumaansosiaalihuoltoon ja hakemaan asumis- ja toimeentulotukea.(iv) se on kansantaloutta elvyttävä ja verotuloja lisäävä.(v) muutoksen kustannukset ovat marginaalisetKeskityn lausunnossa kohtiin (i)-(iii).