Lasten vaikutus äidin palkkaan

Muut julkaisut Tutkimuksia 103 Jenni Kellokumpu

Jenni Kellokumpu (PT) arvioi tutkimuksessaan lasten vaikutusta äidin palkkaan Suomessa kattavan tilastoaineiston avulla (Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 7 224 henkilön otos 18–64-vuotiaista naisista vuonna 2001). Tilastojen mukaan perheellisten naisten vuosiansiot jäävät selvästi lapsettomien naisten ansioita alhaisemmiksi.

Lasten vaikutus naisten ansioihin voi johtua useasta syystä. Tutkimuksessa selvitettiin lasten vaikutusta naisten ansioihin ottaen huomioon, että naisten taustoissa niin koulutuksen, ammatin kuin työkokemuksen suhteen on eroja. Tutkimuksen mukaan perheellisten naisten, joilla on lapsia, ansiot jäävät selvästi pienemmiksi kuin taustoiltaan muutoin samankaltaisten lapsettomien naisten ansiot. Vuosiansioissa tämän ’lapsihaitan’ suuruus on keskimäärin 11 prosenttia. Haitan suuruus pienenee 10 prosenttiin, jos vertailun kohteena on pelkästään työmarkkinoille osallistuvat naiset. Miehillä vastaavaa lapsihaittaa ei havaittu.

Lasten lukumäärä vaikuttaa ’lapsihaitan’ suuruuteen. Äidillä, jolla on kolme tai useampi lasta, on noin 22 % pienemmät ansiot kuin lapsettomalla mutta muutoin samankaltaisella naisella. Lapsen iällä on myös merkitystä. Yksi alle kouluikäinen lapsi alentaa äidin vuosipalkkaa noin 10 prosentilla, kaksi alle kouluikäistä lasta 19 prosentilla ja kolme alle kouluikäistä jopa 30 prosentilla. Kun äidillä on enää ainoastaan kouluikäisiä lapsia, jäävät hänen vuosiansionsa edelleen 5 prosenttia lapsettomien kanssasisarien ansioita pienemmäksi.

Edellä olevat tulokset antavat selkeän viestin. Naiset kantavat oman osansa perhevapaiden ja lasten kustannuksista. Ne viittaavat siihen, että perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken voi olla merkittävä tekijä sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi työmarkkinoilla. Kustannusten tasaisempi jako tukee myös naisten ja miesten välisten perusteettomien palkkaerojen kaventamiseen tähtäävää työtä ehkä enemmän kuin on aiemmin osattu ajatellakaan.

Julkaistu: 8.11.2006
ISBN: 952-209-031-X
ISSN: 1236-7176
Hinta: 13,50 €
Lehdistötiedote