Köyhyyden dynamiikka Suomessa 1995–2008

Muut julkaisut Labore-tutkimus 114 Ilpo Suoniemi

Tutkimuksessa tarkastellaan laajan, rekisteripohjaisen paneeliaineiston avulla köyhyyden dynamiikkaa vuosina 1995–2008. Köyhyyteen saapumista ja siitä irtautumista mallitettiin Markovin ketjuna, joka perustuu dynaamiseen Probit-malliin. Köyhyysriskin dynamiikan kehitystä tarkastellaan jakamalla havaintoperiodi kolmeen viiden vuoden pituiseen paneeliin. Lisäksi tarkastellaan, miten tulokset muuttuvat, kun aineistoa rajataan henkilön iän perusteella ja eläkeläisiin. Malleissa päähuomio kohdistuu dynaamisten, ajassa muuttuvien, perhetilannetta, kotitalouden rakennetta ja sen kokoa kuvaavien tekijöiden vaikutukseen ja köyhyystapahtuman aiheuttaman tilariippuvuuden arviointiin. Lisäksi tarkasteltiin köyhyysriskin havaitsemattoman ominaistekijän ja iän, sukupuolen, koulutusasteen ja sosioekonomisen aseman välisiä korrelaatioita. Köyhyysjaksojen pitkittymisen taustalla voi olla on joko aito tilariippuvuus tai syynä voi olla yksilöllisen ominaistekijän aiheuttama näennäiskorrelaatio. Tulosten avulla voidaan erottaa nämä selitykset toisistaan, mikä on tärkeää politiikkatoimenpiteiden suunnittelun kannalta. Tutkimusasetelma tarjoaa myös mahdollisuuden eri estimointimenetelmien vertailuun. Satunnaisvaikutusten malli olisi johtanut voimakkaasti harhaisiin johtopäätöksiin dynaamisten vaikutusten arvioinnin osalta.

Julkaistu: 20.11.2013
ISSNL: 1236-7176 (painettu ja verkkojulkaisu)
Lehdistötiedote
Julkaisu PDF-muodossa