Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset: Loppuraportti

Arviointijulkaisut Eetu Isotalo, Hannu Karhunen, Salla Kalin, Taina Saarinen, Juha Tuomala, Päivi Tynjälä, Anne Virtanen

Loppuraportissa kuvataan opiskelijoiden työssäkäyntiä korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan työssäkäynnin, opintotuen ja opintosuoritusten välistä suhdetta, sekä opintotuen tulorajoja ja asumistukea koskevia uudistuksia. Haastattelutulosten mukaan opiskelijoiden työssäkäynti on huomioitu hyvin ammattikorkeakouluissa, kun taas yliopistoissa työssäkäyntiä tukevat rakenteet ovat selvemmin opetushenkilöstön vastuulla. Työssäkäyntiin suhtaudutaan myönteisesti, mutta opintojen ja työssäkäynnin yhteensovittaminen voi viivästyttää valmistumista sekä vaikuttaa opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan hyvinvointiin. Rekisteriaineistoihin pohjautuvan tarkastelun mukaan lomakuukausien aikaisella työssäkäynnillä on positiivinen yhteys valmistumiseen ja ansioihin. Lukukauden aikaisen työssäkäynnin yhteys ei ole niin selvä. Vuoden 2022 opintotuen tulorajojen noston havaitaan lisänneen työntekoa, mutta uudistuksen ei havaita muuttaneen välittömästi opintojen etenemistä. Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin vuonna 2017 ei juuri lisännyt työskentelyä, eikä vaikuttanut lyhyellä aikavälillä opiskelijoiden opintoihin tai valmistumistodennäköisyyteen ja opetushenkilökunnan jaksamiseen.

Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset: Loppuraportti. Eetu Isotalo, Salla Kalin, Hannu Karhunen, Juha Tuomala, Päivi Tynjälä, Anne Virtanen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2024:8, 120 s.

Asiasanat: korkea-asteen koulutus, työssäkäynti, tulorajat, tutkimus, tutkimustoiminta

  • ISSN:2342-6799
  • ISBN:978-952-383-207-7

Muut julkaisut