Käännöshaasteet taloustieteen alalla

Labore-blogit Kalle Saarelma

Tutkimusviestinnän tavoitteena on välittää monimutkaista tietoa selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Käännöshaasteet voivat kuitenkin heikentää viestinnän laatua ja johtaa väärinkäsityksiin.

Eräs taloustieteen alan haaste on, että monet keskeiset termit ovat vakiintuneet käyttöön englanninkielisinä, eikä niille ole kehittynyt vakiintunutta suomenkielistä vastinetta. Esimerkiksi taloustieteessä yleisesti käytetyn termin “trade-off” suomentaminen aiheutti alan tutkijoiden parissa tiivistä keskustelua kuluneen vuoden aikana viestipalvelu X:ssä. Käsitykseni mukaan kyseinen keskustelu ei ole vielä johtanut konsensukseen.

Tuottavuustutkimuksen parissa näkee usein matalan tuottavuuden yrityksistä tai muista yksiköistä käytettävän englanninkielistä sanaa “laggard”. Suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa termille ei tunnu olevan yleisesti käytössä olevaa käännöstä, vaan puhutaan esimerkiksi “tuottavuuden alimmasta desiilistä”.

Sanakirja antaa sanalle laggard seuraavat suomenkieliset käännökset:

  1. vitkastelija
  2. hituri
  3. hidastelija
  4. kuhnailija
  5. kuhnuri
  6. nahjus
  7. kuhnus
  8. nuhjus

Jos haluaisimme operoida tuottavuustutkimuksen alalla suomeksi ja säilyttää yhtenäisyyden käyttämässämme viestinnässä, miten käännämme esimerkiksi termin “laggard firm”. Suomalaiselle lukijalle välittyvä merkitys voi herkästi olla latautunut ja viesti saattaa vääristyä sanojen sisältämien negatiivisten konnotaatioiden myötä.

Suomen tilastoseura julkaisi keväällä 2023 päivitetyn version koostamastaan Tilastotieteen sanastosta. Alan asiantuntijat Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere ovat koonneet teokseen alan termien käännökset englannista suomeksi ja toisinpäin. Teoksen edellinen versio vuodelta 1975 sisälsi 800 termiä, kun nyt lukumäärä on paisunut yli kolmeen tuhanteen. Teos pyrkii yhdenmukaistamaan tilastotieteessä käytettyä termistöä väärinkäsitysten välttämiseksi.

Taloustieteen alalla vastaavanlaiselle sanastolle voisi löytyä myös kysyntää. Sanastosta olisi helppo tarkastaa miten esimerkiksi “laggard firm” kääntyy suomeksi. Pitäisikö tuottavuustutkimuksen alalla puhua ennemmin vitkastelijayrityksistä, hituriyrityksistä vai nahjusyrityksistä?

Kirjoittaja toimi korkeakouluharjoittelijana Laboren Makrotaloustieteen tutkimuslohkolla kesällä 2023 ja blogi on osa korkeakouluharjoittelijoiden juttusarjaa.