Does Geography Play a Role in Takeovers?

Työpapereita 190 Petri Böckerman, Eero Lehto

Tutkimuksessa tarkastellaan kotimaisten yrityskauppojen aluerakennetta Suomessa. Tutkimuksessa esitetään teoreettinen kehikko, joka perustuu kohdeyrityksen monitorointiin. Suomea koskevien empiiristen tulosten valossa ostaja- ja kohdeyrityksen maantieteellisellä läheisyydellä on merkittävä vaikutus kotimaisiin yrityskauppoihin. Suuri osa fuusioista toteutuu alueiden sisäisinä yrityskauppoina. Kotimaiset yrityskaupat vahvistavat ytimen ja periferian eroja Suomessa (ts. Uudenmaan maakunnassa sijaitsevat yritykset hankkivat yrityskaupoilla nettomääräisesti määräysvaltaa muiden maakuntien talouselämästä). Yhdistetystä aineistosta saatujen tulosten perusteella voidaan sanoa, että ostajayrityksen vahva kyky monitoroida kohdetta, jota voidaan mitata mm. korkeasti koulutettujen työntekijöiden osuudella henkilöstöstä, tukee yrityskauppoja, jotka toteutuvat pitkästä maantieteellisestä etäisyydestä huolimatta. Maantieteellinen ja toimialoittainen läheisyys ovat sitä vastoin toisistaan riippumattomia.

Julkaistu: 1.10.2003
JEL: G34, R12
ISBN: 952-5071-85-3
ISSN: 1457-2923