Investoinnit dataan ja yritysten tuottavuus- kasvu COVID-19-pandemian aikana

Työpapereita Paolo Fornaro, Heli Koski

Tiivistelmä: Investoinnit dataan ja yritysten tuottavuuskasvu COVID-19-pandemian aikana

Tämä tutkimus tarkastelee yritysten datavarantoihin tekemien investointien vaikutusta tuottavuuskasvuun COVID-19-pandemian aikana hyödyntäen yhdistettyä työntekijä-työnantaja-aineistoa 13 609 suomalaisesta yrityksestä vuosilta 2015–2020. Aineistoanalyysimme osoittaa, että pandemiaa edeltävinä vuosina enemmän ohjelmistoihin ja tietokantoihin sekä digitalisaatioon investoineiden yritysten työn tuottavuus kasvoi merkittävästi muita yrityksiä enemmän ensimmäisenä pandemiavuonna. Investointien positiiviset tuottavuusvaikutukset näkyvät kuitenkin pelkästään palvelusektorilla, kun taas teollisuusyritysten joukossa emme löytäneet näyttöä tilastollisesti merkitsevistä vaikutuksista. Lisäksi enemmän dataomaisuuteen ennen pandemiaa investoineiden suurten palvelualan yritysten työn tuottavuus kasvoi muita yrityksiä enemmän vuonna 2020. Analyysimme osoittaa myös, että työntekijöiden koulutustasolla mitatut taidot täydentävät yrityksen investointeja ICT:hen ja tietokantoihin ja lisäsivät työn tuottavuuden kasvua. Enemmän dataan, tietokantoihin sekä ICT:hen ennen pandemiaa investoineet yritykset kuuluivat ensimmäisenä pandemiavuonna muita yrityksiä todennäköisemmin tuottavuuden eturintamaan.

Koski, Heli & Fornaro, Paolo:  “Digitalization and Resilience: Data Assets and Firm Productivity Growth During the COVID-19 Pandemic”. ETLA Working Papers No 113. 16.1.2024.

Asiasanat: dataomaisuus, digitalisaatio, tuottavuus, kasvu, resilienssi, pandemia
JEL: D22, L25, O33