Characteristics and labour market performance of the new member state immigrants in Finland, Germany, the Netherlands and the United Kingdom after the enlargement of 2004

Työpapereita 283 Merja Kauhanen, Mari Kangasniemi

Euroopan unionin laajentuminen lisäsi muuttoliikettä uusista jäsenmaista vanhoihin EU maihin. Vertailevaa tutkimusta siitä, minkälaisia uusista jäsenmaista kotoisin olevat maahanmuuttajat ovat piirteiltään eri kohdemaissa ja kuinka he ovat pärjänneet isäntämaiden työmarkkinoilla on tehty toistaiseksi yllättävän vähän. Tässä tutkimuksessa selvitetään uusista jäsenmaista tulleiden maahanmuuttajien koostumusta ja työmarkkinamenestystä Suomessa, Alankomaissa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Näiden maiden työmarkkinainstituutiot poikkeavat toisistaan ja voivat osin vaikuttaa myös uusista jäsenmaista tulleiden maahanmuuttajien työmarkkinatulemiin, joita tutkimuksessa mitataan työvoimaan osallistumisella, työllisyydellä, työpaikan tyypillä ja ammatilla. Analyyseissa käytetään laajoja, työikäistä väestöä edustavia Euroopan unionin työvoimatutkimuksia vuosilta 2004-2009. Tulosten mukaan uusista jäsenmaista kotoisin olevien maahanmuuttajien työllisyyden todennäköisyys on alhaisempi verrattuna samanlaisiin isäntämaiden omiin kansalaisiin Suomessa, Alankomaissa ja Saksassa, mutta Isossa-Britanniassa suurempi. Odotetusti maassaoloajan myötä erot työllisyydessä kuitenkin kaventuvat Suomessa, Alankomaissa ja Saksassa. Maahanmuuttajien heikommasta asemasta kertoo myös se, että he tekevät enemmän työtä määräaikaisissa työsuhteissa ja heidän todennäköisyytensä työskennellä alemman koulutustason ammateissa on suurempi kuin isäntämaiden kansalaisilla, kun havaittavissa olevien taustatekijöiden vaikutus on huomioitu. Kuitenkin maiden välillä löytyy mielenkiintoisia eroja siinä, kuinka paljon uusista jäsenmaista tulleiden maahanmuuttajien työmarkkina-asema poikkeaa isäntämaiden kansalaisista ja muista maahanmuuttajaryhmistä. Maiden erilaiset työmarkkinainstituutiot voivat osin selittää näitä eroja.

Julkaistu: 1.12.2012
JEL: J61, F22
ISBN: 978-952-209-113-0
ISSN: 1795-1801