A Kink that Makes You Sick: the Effect of Sick Pay on Absence in a Social Insurance System

Työpapereita 297 Petri Böckerman, Ohto Kanninen, Ilpo Suoniemi

Tutkimuksessa arvioidaan Kelan maksaman sairauspäivärahan vaikutusta sairauspoissaolojen kestoon. Sairauspäivärahan vaikutuksen estimointi perustuu ns. kulmapistemenetelmään, sillä päivärahan määräytymissäännön kulmakertoimessa on hyppäyksiä kiinteillä tulotasoilla. Kulmapistemenetelmällä kvasikokeellinen kausaalivaikutus vastemuuttujaan voidaan identifioida, jos tarkastelun kohteena oleva politiikkamuuttuja on tunnettu, deterministinen ja kulmapisteellinen funktio sitä määräävästä muuttujasta. Tässä sovelluksessa politiikkamuuttuja on sairauspäivärahan laskukaava, määrittelevä muuttuja on kahden vuoden takaiset tulot ja vastemuuttuja on sairauspoissaolojakson kesto. Tutkimuksessa havaitaan, että korkeampi korvaustaso pidentää selvästi sairauspoissaolojaksoja. Poissaolojaksojen keston jousto korvaussuhteen suhteen on noin 1. Tulosten avulla luonnehditaan optimaalista sairausvakuutusjärjestelmää, sillä sosiaalivakuutuksen optimaalinen korvaustaso määräytyy joustoparametrin ja riskinkarttamisparametrien kautta.

Julkaistu: 22.1.2015
ISBN: 978-952-209-137-6 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
JEL: H55, I13, J22