Merja Kauhanen
  • At Labour Institute for Economic Research LABORE: 1st August 1999
  • Education: Doctor of Science (Economics)
Other publications
Selected publications

2019 Kauhanen, M. ja Laine, O.-M., Suomalainen palkkataso eurooppalaisessa vertailussa, Palkansaajien tutkimuslaitos, Raportteja 39.

2018 Kauhanen, M. ja Kauhanen, A. (2018), ”Irtisanomissuojan taloudelliset vai- kutukset”, Työpoliittinen aikakauskirja 4/2018, 11-20.

2016 Prinz, C., Vourch, A. and Kauhanen, M., Back to Work: Finland: Improving the Re-employment Prospects of Displaced Workers, OECD, OECD: Paris.

2016 Ojala, S., Nätti, J. ja Kauhanen, M., ”Eriävät osa-aikatyön syyt ja työn laatu”, Yhteiskuntapolitiikka, Vol. 81:3, 259-272.

2016 Maczulskij, T. ja Kauhanen, M. (2016), ”Työmarkkinoiden polarisaatio ja työvoiman liikkuvuus – mihin rutiininomaista työtä tekevät päätyvät?”, Kan- santaloudellinen aikakauskirja 3/2016, 284-296.

2015 Nätti, J., Kauhanen, M. ja Ojala, S. (2016), Määräaikainen työ, henkilöstökou- lutukseen osallistuminen ja työssä pysyminen, Teoksessa Noora Järnefelt (toim.) (2016): Työolot ja työurat: tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläk- keelle siirtymisestä, Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 08/2016, 53-76.

2015 Kauhanen, M. and Nätti, J., ”Involuntary temporary and part-time work, job quality and well-being at work”, Social Indicators Research, Vol. 120(3), 789-799.

2015 Ojala, S., Nätti, J. ja Kauhanen, M., “Määräaikaisen työn monet muodot ja laatu”, Hallinnon tutkimus, Vol. 4/2015, 341-355.